* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید. * لطفا جهت سفارش و خرید ساعات کاری 20 - 8 در تماس باشید. تسمه نقاله پی وی سی P.V.C | صنایع لاستیکی خلیج فارس | قطعات لاستیکی | تسمه نقاله

تسمه نقاله پی وی سی P.V.C

تسمه نقاله پی وی سی P.V.C

تسمه نقاله پی وی سی P.V.C

تسمه نقاله پی وی سی P.V.C

پلی وینیل کلوراید (poly vinyl chloride) که اختصارا (PVC) پی وی سی نامیده می شود. بعداز پلی اتیلن و پلی پروپیلن سومین محـصـول پلاسـتیکی که به طور گسـترده تولید شد، پی وی سی (PVC) می باشـد. پی وی سـی (PVC) از پولیـمیریزه شدن تک پارها ( یا مونومرهای، مولـکـولهای سـاده ای که با مولکولهای های مشابه ترکیب شده و پلیمر تشکیل میدهد) ترکیب شده است. از پی وی سی (PVC) به طور گسترده در ساخت و ساز استفاده می شود چرا که فـرآورده های پی وی سی (PVC) هم بادوام است و هم کاربرد آسانی دارند. پی وی سی (PVC) می تواند به طورصافتر و قابل انعطاف پـذیرتر هم تولید شود . اگر پلاسـتیزر بیشتری به پی وی سـی (PVC) در حین سـاخت اضـافه شود در این صـورت قابل اسـتفاده در صـنعت پوشاک ، رویه مبل و… ، عایـق کابـلهای برق ، فـرآورده های بادی و دیگر کاربردها که در آنها پـی وی سی (PVC) جایگـزین لاستیک می شود. مقاومـت ذاتـی (وجودی) شیــمیایی پـی وی سی (PVC) و کـارایی راحت آن دلیـل اسـتفـاده گسـترده از پـی وی سـی (PVC) در همـه زمینـه ها می باشد. پـی وی سـی (PVC) در لولـه های فاضـلاب و دیـگر لـولـه های کاربـردی مورد استـفاده قرار می گـیرد، در واقـع جاییـکه محدودیتـهای در اسـتفاده از فلـز بـه خـاطر هزینـه های گـزاف ، آسـیب پـذیری و خـوردگی (زنـگ زدگی) وجـود دارد از پی وی سی (PVC) اسـتفاده می شود.

با اضـافه کـردن و زیر فشـار قـرار دادن تعـدیل کنـنده ها و تثـبیت کننده ها ، مـواد بسـیار مرغـوبی برای سـاخت قـالب های در و پنـجره از پـی وی سی (PVC) به دست می آید. در صـنایع تسـمه سـازی همتسمه نقاله پی وی سی از پی وی سی (PVC) اسـتفاده می شود و اکنـون در صـنایع مـواد غـذایی کاربرد فـراوانی دارد چـرا که تسـمه پـی وی سی (PVC) از مـقاومت خـوبی در برابر اسـید و مـواد های شـیمیایی دارد. سـالهاست کـه تسـمه نـوار نـقاله به جای نـیروی انـسانی در صــنعت بـه کار مـی رود که از آن جمله مـی تـوان در صنـعت مواد غـذایی و صـنعت دارویی که عمدتا” جهت حمل مواد اولیه و در پـایان جهت هـدایت و حـمل برای بسته بندی و چاپ ازآن استفاده می شود.تسمه نقاله مواد غذایی که به آن تـسمه پی وی سی (PVC)نیز گفته می شود با لایه های نخ پلی استر درضخامت های مختلف وشکل های ظاهری متفاوت

در صنایع مواد غذایی و دارویی مـصرف دارد. ضخامت تسمه های پی وی سی (PVC) از 0/5 میلیمتر تا 6 مـیلیمتر مصرف بیشـتری دارد. یک تـسمه پی وی سی (PVC) مقاوم که از صـددرصـد پلی استر و نخ منـجید در هم تنـیده شده است ، از لایـه لایـه شدن و پوسته پوسته شدن این نوع تسمه پی وی سی (PVC)جلوگیری کرده و امکان الصـاق تسـمه پـی وی سی (PVC) به پولی های کوچـکتر نـیز امکـان پذیر

می شود. طراحی و مقاومت نخ منجید در تسـمه پی وی سی (PVC) حتی درصـورت کم ضخامت بودن تسمه پی وی سی (PVC)، مقاومت تسمه را تضمین می کند. تـسمه پی وی سی (PVC)در مقـاومت، رنـگ، ترکیــب و طرح های رویـه متـنوعی موجود اسـت تا عیـن نیازهای مشـتریان عـزیز را برآورده سازد.

ویـژگی های اصـلی تسمه نقاله پی وی سی P.V.C

مقاومت بسیار بالای پی وی سی( P.V.C) در مقابل آب داغ و بخـار داغ.

مقاومت بالای پی وی سی ( P.V.C) در بـرابر انـواع اشـعه های مختـلف و پرتـوهای UV.

مقاومت بالای پی وی سی در برابر حرارت و خاصیت آنتی استاتیک ( ضد اصـطحکاک) آن.

مناسب بودن پی وی سی( P.V.C) در صنایع مواد غذایی و متنوع بودن آن در این صــنایع.

قیـمت مناسب ، انعطاف کم تسمه در دمای پایین، ساییدگی کم پی وی سی ( P.V.C).

مقاومت بسیار بالای پی وی سی ( P.V.C) در برابر روغن ها ، گـریس و دیـگر حـلال ها.

مقاومت بالای پی وی سی ( P.V.C) در برابر مـواد اسیدی و شـیمیایی.

WhatsApp