* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید. تسمه نوار نقاله | صنایع لاستیکی خلیج فارس | قطعات لاستیکی | تسمه نقاله

تسمه نوار نقاله

تسمه نوار نقاله

تسمه نوار نقاله

تسمه نوار نقاله

تـسمه نوار نقـاله با روکـش لاسـتیک و لایه های منـجید در ضـخامت های مخـتلف و با تعداد منجید برحسب ضخـامت و قـدرت نقاله در صنایع معادن از جمله : شـن و ماسـه، سـیمان، گـچ، آجر، کاشی سـازی و … مصــرف می گردد. تـسمه نوار نقاله لاسـتیکی ساده بیـشتر در ضـخامت 3, 5, 6, 8, 10 موجود است که در صنایع و معـادن کاربرد دارد. تسمه نوار نقاله که از جمـله به کارخانه های گچ، سـیمان، آجر پـزی، شن و ماسـه، آرد و … مــی توان اشاره نمود.

تسمه نوار نقاله 3 میل 1 لا منجید ، تسمه نوار نقاله 5 و 6 میـلیمتر 2 لـایه منجیدو تسمه نوار نقاله 8 و 10 میلیمتر 3 لایه منجید دارا می باشد. البـته تسـمه نوار نقاله های دیگری با ضخامت بالاتر و بیشتر بنام کاتر پیلاری شناخته می شود.

لاستیک روکـش بـالای تـسمه نوار نقـاله

قـسمتی اسـت که مـواد بر روی آن قـرار مـیگیرد ، بـه شکل های صاف، متخلخل (گریپ) V شکل می باشد. ضـخامت روکـش لاسـتیک پاییـن

تسمـه نوار نقـاله از روکش لایه رویه کمتر است.جنس و ضخامت این لایه از تسمه نوار نقـاله باید مـتناسب با نـوع حـمل مواد و شـرایط کار کرد تسـمه باشد. در تولیـد تسـمه نوار نقـاله مـهم ترین اصل مرغـوبیت مرحله نهـایی تولید آن می باشـد.

WhatsApp